Abonnementsvilkår.

Definitioner

Applikation
BI-portalen og eventuelle tillægsydelser.

Dataansvarlig
Det organ der afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af Personoplysninger.

Brugsdata
En type data der genereres ved brug af Applikationen. Brugsdata indeholder Kundedata, teknisk information og trafikinformation (operativsystem, serverinformation, brugerinformation, sessions og lignende).

Databehandler
Det organ der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.

Kundedata
Data der tilhører kunden (eller dennes brugere), og som bearbejdes i Applikationen såsom kundedatabaser og andre former for produktionsdata.

Personoplysninger
Enhver information der kan relateres til en identificeret person, eller data der direkte eller indirekte kan identificere en person.

1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR

1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter “Vilkår”) tiltrædes ved skriftlig accept og valg af abonnementsform til IFACT A/S, ved at anvende Applikationen eller services eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf og gælder mellem IFACT A/S, CVR-nummer 42073806, Dianavej 13, 7100 Vejle (herefter “IFACT”) og kunden herefter “Kunden”). Hvis Kunden er en juridisk person accepteres disse Vilkår på vegne af Kunden. Denne service er business to business.

2. ABONNEMENTETS VARIGHED OG FAKTURERING

2.1 Abonnementet træder i kraft, den dag kunden tildeles adgang til vores BI-portal og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår.​

2.2 Faktureringsperioden udgør én måned medmindre andet følger af aftalen.

3. ABONNEMENTETS OMFANG OG ANVENDELSE

3.1 Kunden opnår i overensstemmelse med disse Vilkår en ikke-eksklusiv adgang til at anvende BI-portalen og eventuelle tillægsydelser (herefter under et “Applikationen”), der stilles til rådighed online som “software as a service”. Kunden erhverver ikke Applikationen eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle Applikationen undtagen som software as a service.​

3.2 Kundens abonnement giver Kunden adgang til Applikationen, som den er, og til at bruge den inden for de forbrugsgrænser og til det antal brugere, tillægsydelser m.v., der fremgår af de specifikke abonnementsformer til enhver tid. Såfremt Kunden har behov for at udvide Applikationen udover det, der er indeholdt i det af Kunden valgte abonnement, skal Kunden bestille en opgradering ved henvendelse til IFACT og acceptere, at prisen tilsvarende vil blive forøget.

​3.3 Applikationen må alene anvendes til formål, der efter Abonnementets nærmere karakter kan anses for forudsat og sædvanligt. Kunden må ikke belaste Applikationen eller delkomponenter heraf unødigt f.eks. ved indlæsning af usædvanligt store datamængder.

​3.4 På IFACTs hjemmeside findes en oversigt over abonnementstyper. For særlige tillægsydelser, der aftales direkte mellem Kunden og IFACT, kan der være tilknyttet selvstændige betingelser og priser, der skal accepteres i tillæg til disse Vilkår, før de kan anvendes.

​3.5 Adgangen til at anvende Applikationen gælder udelukkende for Kunden, og Applikationen må ikke benyttes af andre end Kunden til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre end Kunden.

3.6 Kunden indestår for og har det fulde ansvar for de brugere, som Kunden giver adgang til Applikationen eller som bruger Kundens logindetaljer.

3.7 Kunden skal sikre, at Applikationen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade IFACTs navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

4. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

4.1 Betalingsbetingelser er 15 dage netto fra fakturadato.​

4.2 Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes rykker 2 med et gebyr på DKK 100,00. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget forbeholder IFACT sig ret til at spærre adgangen til Applikationen. Adgangen til Applikationen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre IFACT forinden har ophævet abonnementet.

4.3 Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden angivne e-mailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt af IFACT.

​4.4 De til enhver tid gældende priser kan findes på IFACTs hjemmeside og kan ændres med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Alle priser er ekskl. moms.

5. OPHØR

5.1 Kunden kan opsige abonnementet, foretage nedgradering af abonnementet og/eller fravalg af tillægsydelser med én måneds varsel (medmindre andet fremgår af beskrivelsen eller vilkårene for den specifikke ydelse). Abonnementer faktureres forud, og krediteres ikke ved opsigelse.

5.2 IFACT kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

6. KUNDENS DATA

6.1 Parterne er enige om, at Kunden er Dataansvarlig, for så vidt angår eventuelle Personoplysninger, som Kunden uploader og behandler i Applikationen samt at Kunden ejer og frit kan disponere over egne data i Applikationen. Som bilag 1 til disse Vilkår har parterne indgået en databehandleraftale (herefter “Databehandleraftale”), hvortil der henvises, for så vidt angår yderligere betingelser for behandling af Personoplysninger.

6.2 IFACT er forpligtiget til at slette Kundedata senest 90 dage efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil. IFACT har ingen forpligtelser til at opbevare dataen.

​6.3 IFACT kan benytte Brugsdata til at vedligeholde, tilbyde og udvikle yderligere tjenester i IFACT, prissætte Applikationen og markedsføre i overensstemmelse med lovgivning såfremt de nødvendige sikkerhedstiltag er foretaget. I de tilfælde hvor Personoplysninger som email-adresse og IP-adresse indgår i dette arbejde, skal IFACT anonymisere disse data. Hvis anonymisering ikke er muligt på grund af tekniske eller praktiske begrænsninger, skal IFACT implementere alternative kompenserende sikkerhedstiltag for at sikre gældende lovgivning.

​6.4 IFACT kan dele Brugsdata med andre selskaber i Jansson Gruppen under samme Vilkår og begrænsninger som beskrevet i denne aftale.

7. DRIFTSSTABILITET

7.1 IFACT tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for IFACTs kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Applikationen og servicen leveres, som den er og forefindes, og IFACT fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

​7.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber IFACT sig på at genskabe normal drift hurtigst muligt.

​7.3 Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 17.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i videst muligt omfang.

8. ÆNDRINGER

8.1 IFACT er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen. IFACT er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.

9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

9.1 Applikationen og information der afgives fra Applikationen, undtagen Kundedata, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til IFACT. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes IFACT, medmindre andet skriftligt er aftalt. Kunden skal give IFACT meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af IFACTs immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden får kendskab til.

​9.2 Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

9.3 I forhold til materiale der uploades af Kunden og alt Kundedata, giver Kunden IFACT og dennes leverandører en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til, at IFACT forsvarligt kan afvikle og drifte Applikationen og opfylde sine forpligtelser. Kunden indestår for, at det materiale der uploades ikke krænker tredjemands rettigheder og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

10. OVERDRAGELSE

10.1 IFACT har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser over for Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.

10.2 For så vidt angår IFACTs anvendelse af underleverandører henvises i øvrigt til Databehandleraftalen.

11. IFACTS ANSVAR

11.1 IFACT fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af Applikationen, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed. Som bilag 2 til disse Vilkår har parterne indgået en fortrolighedsaftale (herefter “Fortrolighedsaftale”), hvortil der henvises, for så vidt angår yderligere forhold omkring fortrolighed.

11.2 IFACT er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Applikationen. IFACT kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan IFACT ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Det påhviler Kunden at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger.

​11.3 Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er IFACTs samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 3 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maksimalt DKK 15.000. Kunden påtager sig at friholde IFACT for produktansvarsskader, tredjemandstab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af Applikationen.

11.4 Kunden accepterer at skadesløsholde IFACT mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af Applikationen.

12. TAVSHEDSPLIGT OG DATASIKKERHED

12.1 For så vidt angår behandling af Personoplysninger, som Kunden anvender som Dataansvarlig i Applikationen, gælder Databehandleraftalens bestemmelser mellem IFACT og Kunden. IFACT har tavshedspligt om alle informationer, IFACT måtte komme i besiddelse af om Kunden.

12.2 I det omfang Kunden anvender information, brugernavne eller passwords, der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til IFACT, indestår Kunden for, at videregivelse af sådan information og IFACTs behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skal skadesløsholde IFACT for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse.

13. VILKÅRSÆNDRINGER

13.1 IFACT er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på IFACTs hjemmeside. IFACT tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring ved opslag på hjemmesiden. Brug af Applikationen efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Vilkår.

14. TVISTER

14.1 Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i Kolding.

15. GYLDIGHED

15.1 Disse Vilkår er gyldige fra d. 1. februar 2021 og erstatter tidligere vilkår.

SQL rettigheder.

For at kunne læse data på din SQL Server skal IFACT brugeren have følgende rettigheder

Datareader
Denne role tillader at vores bruger kan hente data ud.

Viewstate
Denne role tillader at vores bruger kan hente metadata ud om tabeller og kolonner. Denne er ikke altid oprettet pr. std. Sådan opretter du Viewstate rollen:

USE databasens-navn-her
CREATE ROLE [db_ViewState]
GRANT VIEW DATABASE STATE TO [db_ViewState]

Sådan tildeles rettigheder

Naviger til:
Databases -> Databasens-navn-her -> security -> Users

Åbn egenskaber for IFACT brugeren og tildel:
db_Datareader og db_ViewState 

Bestil din BI-løsning.

Bliv ringet op.


Udfyld dit navn og dit telefonnummer, så ringer vi dig op til en snak om hvordan BI kan gøre en forskel for din virksomhed.